takmynan_img

gözläňesasy önümler

“Lorem Ipsum” -yň parçalarynyň köp dürli görnüşleri bar, ýöne köpüsi bu üýtgeşiklige sezewar boldy.

saýlamagy maslahat berýäris
dogry karar

 • Kalp
 • Çiş protezleri
 • Çiş protezleri

Basgançakly çukur gurluşy, protez implantasiýasy wagtynda gyrkyjy güýji gysyjy streslere öwürýär, diňe bir protez implantasiýasy wagtynda başlangyç durnuklylygy ýokarlandyrman, eýsem süňkleriň ösmegini ýeňilleşdirmek we gowy biologiki berkitme effekti bermek üçin ýatyrylan süňk bilen aragatnaşyk meýdanyny köpeldýär.

Femoral protez, polietilen goýulmagyna iň ýokary basyşy azaltmak üçin aragatnaşyk meýdanyny ulaltmak üçin birneme egri koronal tekizlik bilen döredildi.Nokat-nokat gyrasy dyzynyň varus-valgus aýlanmagy wagtynda ýok edilýär, şonuň üçin tibiofemoral bogun hemişe ýüzbe-ýüz aragatnaşyk saklaýar.

Cancatyrylan süňküň gözenekli üst gurluşyny meňzeýär we süňkleriň ösmegi we burulmagy üçin oňat şertler döredýär;
Ajaýyp biologiki berkitme täsiri, asetabulum, çiş görnüşli emeli protez we ş.m. ýaly dürli protezlerde giňden ulanylýar;
Dürli kliniki zerurlyklary kanagatlandyrmak.

img_service

elmydama almagyňyzy üpjün ederis
iň gowy netijeler.

 • önüm
  100000

  Önümiň ösüşi

  Bilelikdäki önümleriň her ýylda 100,000 toplumy bar.
 • meýdany
  8000

  Ösümlik meýdany

  8000 inedördül metrden gowrak täze önümçilik binýady.
 • tejribe
  25

  Tejribe ýyllary

  Twentyigrimi bäş ýyl ýygnamak, çökdürmek we ýygy-ýygydan ösüşden soň LDK döwrebaplaşdyrylan ýokary tehnologiýa öndürijisine öwrüldi.
 • Milli patent
  14

  Milli patent

  Häzirki wagtda Lidakang-da 14 sany milli önüm patenti bar we köp sanly halkara patenti ulanylýar.

iň soňkymysallar

 • Öndüriji

  Öndüriji

 • Şahadatnama

  Şahadatnama

 • Hil

  Hil

BiziňkiHyzmatdaşlar

 • markalar (4)
 • markalar (5)
 • markalar (2)
 • markalar (1)
 • markalar (3)
 • markalar (11)
 • markalar (8)
 • markalar (10)
 • markalar (15)
 • marka (8)
 • marka (11)
 • markalar (12)
 • marka (9)
 • markalar (9)
 • markalar (14)
 • markalar (16)
 • marka (13)
 • markalary (17)
 • markalar (6)
 • marka (10)
 • markalar (13)
 • marka (12)
 • marka (7)
 • markalar (7)
 • marka (1)
 • marka (2)
 • marka (3)
 • marka (4)
 • marka (5)
 • marka (6)

Bahasy üçin sorag

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär.Önümlerimiz bu pudakda ajaýyp abraý gazandy we täze we köne müşderileriň arasynda ygtybarly ynam gazandy.

tabşyryň

iň soňkyhabarlar we bloglar

has giňişleýin gör
 • LDK “Iki hereketli kalça”, “Tantal hip”

  LDK “Iki hereketli kalça”, “Tantalum bagry” “Uni dyz” ...

  2023-nji ýylyň 5-nji maýynda Henan lukmançylyk birleşiginiň ortopedik bölüminiň 26-njy akademiki ýygnagy Çengjou şäherinde üstünlikli geçirildi, bu ýerde ortopedik hirurglar we welaýatyň dürli künjeklerinden hünärmenler we alymlar ýygnandy ...
  Koprak oka
 • LDK “Çeňňek dyz” we “modully çiş dyzy” Iki taraplaýyn dyz çalyşmak

  LDK “Çeňňek dyz” we “modully çiş dyzy” Iki taraplaýyn dyz çalyşmak

  Guizhou Huaxia ortopediýa hassahanasynyň artroplastika bölüminiň müdiri Li Guişan 11+ ýyl bäri iki taraplaýyn dyz agyrysyndan ejir çekýän ýörite hassany gördi, ýolagçylara gitmek üçin oturgyç bilen hassahana geldi ...
  Koprak oka
 • Çanak keselini bejermek üçin LDK “omöriteleşdirilen pelvis” protezi

  Çanak keselini bejermek üçin LDK “omöriteleşdirilen pelvis” protezi

  Recentlyakynda, Nançang uniwersitetiniň ilkinji dahylly hassahanasynyň süňk we ýumşak dokumanyň onkologiýasy bölüminiň müdiri Liu Hucheng “çanaklyk çişiniň rezeksiýasy + sakral osteotomiýa + çanak çalyşmagy + kalbyň çalyşmagy ...
  Koprak oka
 • Milli akademikde ýerli ilkinji tantal örtükli femoral baldagyň açylyş dabarasy ...

  Milli akademikde ýerli ilkinji tantal örtükli femoral baldagyň açylyş dabarasy ...

  Springaz şemaly we ýagyş hemme zady ýagtylandyrýar.2023-nji ýylyň 7-nji aprelinden 9-njy apreline çenli “Hytaý lukmançylyk birleşigi 2023 milli bilelikdäki hirurgiýa konferensiýasy, Çinling bilelikdäki hirurgiýa konferensiýasy, milli ortopediki ýokanç konferensiýasy we t ...
  Koprak oka
 • XU UKA “Ikitaraplaýyn” kliniki amaly

  XU UKA “Ikitaraplaýyn” kliniki amaly

  Recentlyakynda Demirgazyk-gündogar halkara hassahanasynyň müdiri Çengji Liao LDK XU UKA protezli iki taraplaýyn dyz osteoartritli näsag üçin “ikitaraplaýyn” birkemsiz çalyşmak operasiýasyny etdi we operasiýa ...
  Koprak oka