sahypa_banner

Kompaniýanyň tertibi

Pekin Lidakang Technology Co., Ltd.

abio

1998-nji ýylda döredilen Pekin LDK Technology Co., Ltd., hirurgiki implantasiýa materiallaryny gözlemek, işläp düzmek, öndürmek we paýlamak bilen meşgullanýan paýdarlar ulgamynyň professional kompaniýasydyr - bilelikdäki protez.Bu kompaniýa, öňki demir we polat gözleg institutynda bilelikdäki protezleri öwrenen we ösdüren garry nesliň hünärmeni we uly inerener ingingçen Su tarapyndan inisiasiýa edildi.Gurluşygyň başlangyç döwründe Xu PLA Baş hassahanasynyň akademigi Şibi Lu bilen birleşdi we lukman talyplarynyň mugallymy Jifang Wang, häzirki zaman içerki protezini ösdürip, köp sanly ýurt derejesinde ylmy baýrak aldy & tehniki ösüş we LDK-nyň hilini, gözlegini we tehnologiýasyny nygtaýan milli marka öwrülmegi üçin berk binýat döretdi.

Twentyigrimi ýyl ýygnamak, çökdürmek we ýygy-ýygydan ösüşden soň LDK döwrebaplaşdyrylan ýokary tehnologiýa öndürijisine öwrüldi.Indi , LDK kompaniýasynyň gözleg we barlag bölümi, önümçilik bölümi, hil gözegçiligi bölümi, satuw we marketing bölümi, dolandyryş bölümi, maliýe bölümi we biologiki material gözleg instituty bar.Kompaniýa, lukmançylyk enjamlarynyň III derejeli önüm öndürmek ygtyýarnamasyny, lukmançylyk önümlerini eksport etmek üçin şahadatnamany, dyz bogun we çiş bogunlaryny goşmak bilen köp önüm bellige alyş şahadatnamalaryny işleýär we kalça we dyz bogunlary üçin ISO 9001: 2015 we CE şahadatnamasyny berdi. önümleri.

Ning Su kompaniýanyň başlygy wezipesine girişip, hemmetaraplaýyn dolandyryş kompaniýasyna başlaly bäri, Lidakangyň ýokary tehnologiýa wepalylygy we Kanghua halkyna peýdaly adamlar düşünjesini miras aldy we dowam etdirdi.Lidakangyň gerimi giňelýär we güýji günsaýyn artýar.

5f055c3312423 (1)

2015-nji ýylda başlyk Ksuning, ortopediýa boýunça köp sanly hünärmeniň başlangyjy bilen Lidakang kollejini döretdi.Lidakang kollejiniň döredilmegi, ortopediki ugurda lukmançylyk işgärleri, praktikler we hassalar üçin giňişleýin, standartlaşdyrylan we yzygiderli bilim we okuw mazmunyny, giň we amatly aragatnaşyk platformasyny gurmagy, kliniki hünärmenler bilen hyzmatdaşlygy güýçlendirmegi, goşmaça çeşmeleri durmuşa geçirmegi maksat edinýär. artykmaçlyklary, ortopediki kliniki lukmanlara ynanç hökmünde hyzmat etmek we bilelikdäki ugurdaky keselleri anyklamak we bejermek derejesini ýokarlandyrmak.Win-win ýagdaýyna ýetmek we Hytaýda ortopedikanyň ösmegine goşant goşmak.

7060447598
cc

2018-nji ýylda, başlyk Ksuningiň işjeň höweslendirilmegi we ýerli hökümet ýolbaşçylarynyň güýçli goldawy bilen, Şuny etrabynyň Zhaoquanying sebitindäki Lidakang önümçilik we gözleg bazasynyň önümçilik zawody işe başlady. .
8000 inedördül metrden gowrak meýdany öndürýän täze önümçilik bazasy, hirurgiki gurallaryň önümçiligini üpjün etmek we goldamak esasynda, kompaniýanyň üpjünçiligini esaslandyrmak bilen, her ýylda 100,000 toplumlaýyn önümiň kuwwatyny gazanmak üçin 100 000 toplumdan ybarat. önümçilik üçin geljekdäki ösüş talaplary.

Zawodda önümçilik ussahanasy, arassalamak we gaplamak ussahanasy, laboratoriýa, laboratoriýa we floresan kemçilikleri kesgitlemek otagy bar;onýyllyklaryň dowamynda mikropor materiallary öwrenen professorlar we nano materiallary bolan köne hünärmenler bar.Şol bir wagtyň özünde, soňky ýyllarda ýaş we geljegi uly dolandyryş işgärleri we kliniki hyzmat toparyny özleşdirdi we taýýarlady.Kompaniýanyň iň gymmatly baýlygy we oňurga güýji.

Birnäçe ýyl bäri öz tehniki güýji bilen bu kompaniýa Hytaýyň köp hassahanalarynda meşhur ortopedik hünärmenler we professorlar bilen hyzmatdaşlyk etdi we ösen dizaýn düşünjeleri bolan hytaý halky üçin amatly dürli ilçileri döretdi.

351299099624319

Bilelikdäki önümlerde, esasanam, rak kesellerini öwrenmekde we öndürmekde köp tehniki tejribe topladyk.Häzirki wagtda Lidakang-da 14 sany milli önüm patenti, 4 sany gurallaryň awtorlyk hukugy bar we köp sanly halkara patenti ulanylýar.