sahypa_banner

Kalp

 • Mikroply titanyň ergin baldagy (JX M1102A) (JX T1102D)

  Mikroply titanyň ergin baldagy (JX M1102A) (JX T1102D)

  1. Önüm 12/14 standart çyzgy bilen bezelendir.2. highlyokary ýalpyldawuk egin we boý dizaýny, bilelikdäki hereket wagtynda proteziň emele gelmeginden öndürilen köýnek bölejiklerini azaldýar.3. Boýn geometrik taýdan bogun hereketiniň diapazonyny ýokarlandyrmak üçin düzülendir.4. Wakuum plazma titanium pürkmek usuly iň ýakyn ýer üçin ulanylýar, degişli galyňlygy we gözenek süňkleriň ösmegi üçin amatly we uzak möhletli berkitme güýjüni üpjün edýär.5. ...
 • RCH sementlenen femoral baldak (JX 1401H) (JX 1402G) (JX 1403H)

  RCH sementlenen femoral baldak (JX 1401H) (JX 1402G) (JX 1403H)

  1. Adaty we uzaldylan femoral baldaklary bar we olar başlangyç we täzeden serediş operasiýalary üçin amatly.2. Boýn, geometrik taýdan bogun hereketiniň diapazonyny ýokarlandyrmak üçin düzülendir.3. reňksiz, üç ölçegli örtükli dizaýn, tebigy çökgünlik döwründe berkligi ýokarlandyrýar we şeýlelik bilen awtogen gulp döredýär.4. highlyokary ýalpyldawuk ýer protez bilen süňk sement gabygynyň arasyndaky könelmegi azaldýar.5. Distal merkezleşdiriji kabul ediji dizaýn bilen üpjün edilýär, haýsy ...
 • Mikroply titanyň garyndysy baldagy (HA örtükli) (Titan örtükli) (JX T1103E JX T1103D)

  Mikroply titanyň garyndysy baldagy (HA örtükli) (Titan örtükli) (JX T1103E JX T1103D)

  1. Önüm, bogun hereketiniň diapazonyny ýokarlandyrmak üçin 12/14 standart çyzgy we dar boý bilen bezelendir.2. Trapezoidal proksimal kesiş eksenel we aýlaw durnuklylygyny üpjün edýär.3. HA örtükli femoral baldaklaryň üç görnüşi, gödek titanium örtügi we goşa pürküji örtük bar.4. Önüm gapdal süýşýän egin bilen işlenip düzülendir we operasiýadan has uly tranşeriň döwülmek howpuny azaltmak üçin aňsat.5. Iň ýakyn basgançakly dizaýn, ...
 • Mikroply titanyň garyndysy baldagy (DAA baldagy) (JX F1104D)

  Mikroply titanyň garyndysy baldagy (DAA baldagy) (JX F1104D)

  1. Önüm, bogun hereketiniň diapazonyny ýokarlandyrmak üçin dar boý bilen bezelendir.2. Peseldilen gapdal egin has uly troşanteri goraýar we minimal invaziv operasiýalara mümkinçilik berýär.3. Gödek titanium örtügi süňkleriň ösüşiniň ajaýyp täsirini kepillendirýär.4. Distal çukurlar implantasiýa wagtynda gan we galyndylar üçin kanallar bilen üpjün edýär.5. Distal gapdal süňkleriň päsgel bermezligi üçin ark şekilli distal ujy berilýär.Asyl metafiziki kesgitleme esasynda amaly ...
 • RWH CONE sementsiz femoral baldak (JX F1105A)

  RWH CONE sementsiz femoral baldak (JX F1105A)

  1. Bedeniň üstündäki sekiz uzynlyk süňk korteksini netijeli berkitýär we proteziň durnuklylygyna amatly we aýlawyň durnuklylygyny we eksenel durnuklylygyny üpjün edýän baldak bedeniniň üstki meýdanyny köpeldýär.2. Konus baldagy göwre garşy burçy sazlamak üçin amatlydyr.3. Baldak bedeninde proteziň örän inçe pulpa boşlugyna ýerleşdirilmegine amatly we aşak düşmeginiň öňüni alyp bilýän 5 dereje peslik bar.4. Hasaplanan geometr ...
 • RWH toplumlaýyn sementsiz femoral baldak (JX F1103A)

  RWH toplumlaýyn sementsiz femoral baldak (JX F1103A)

  1. Titan garyndysyny ýasaýan burç diametri spesifikasiýasyndan ýasalan toplumlaýyn örtükli baldak.2. Baldak bedeniniň 2 derejeli çyzgysy çökmeginiň öňüni alýar we öňüni alyş burçuny sazlamaga mümkinçilik berýär.3. Sekiz uzynlyk gerşi başlangyç durnuklylygy we aýlanmaga garşy täsirini gowulandyrmak üçin niýetlenendir.4. Uzynlygy 190 mm bilen 265 mm arasynda üýtgeýär.5. pleönekeý we takyk gurallar.6. Şuňa meňzeş kök önümleri 20 ýyldan gowrak wagt bäri ajaýyp kliniki netijeleri görkezdi, şwesiýalylar ...
 • Intertrohanteriki döwük üçin baldak (JX 1201A)

  Intertrohanteriki döwük üçin baldak (JX 1201A)

  1. Önüm 12/14 standart çyzgy bilen bezelendir.2. Baldak göwresiniň iň ujundaky deşik dizaýny, has uly tranşer döwülmeginiň täzeden gurulmagyny ýeňilleşdirýär we alyp gaçýan myşsalar toparynyň işini gorap saklaýar.3. Kalsar kemçiliginden proksimal protezleriň dürli modelleri saýlanyp bilner.4. Häzirki süňk sementini ulanmagyň usuly bilen utgaşdyrmak, iň amatly düzediş usulyny üpjün edip biler.5. Co-Cr-Mo garyndy materialy.6. Optim ...
 • Femoral kellesi (JX 4301) we ýarym hip iki taraplaýyn kellesi (JX 4701)

  Femoral kellesi (JX 4301) we ýarym hip iki taraplaýyn kellesi (JX 4701)

  Femoral kellesi (JX 4301) 1. Co-Cr-Mo garyndy materialyny ýasamak.2. highlyokary ýalpyldawuk ýer sürtülme pes koeffisiýentine getirýär.3. 12/14 standart ýazgy bilen kliniki ulanmak üçin dürli diametrler we uzynlyklar bar.Haryt modeliniň spesifikasiýasynyň baş diametri NH1022S 22S 22 NH1022M 22M 22 NH1022L 22L 22 NH1028S 28S 28 NH1028M 28M 28 NH1028L 28L 28 NH1028XL 28XL 28 NH1032S 32S 32 NH1032M 32M 32 NH1032L 32L 32 NH1032XL 32XL 32 emiarym hip ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2