sahypa_banner

Çiş protezi- LDK omörite öndürilen çiş artroplastikasy

Çiş protezi- LDK omörite öndürilen çiş artroplastikasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Emeli proksimal femoral hip protez
(XF 1202 we XF 1303)

önüm (1)

1.

Proksimal femoral çiş, çişirilen döwük we täzeden serediş ýaly beýleki sebäpler sebäpli proksimal femoral süňk kemçiligi üçin görkezilýär.

2.

Bilelikdäki protezleriň dürli ölçegleri, näsagyň derejesine we süňk kemçiligine görä düzülip bilner.

3.

Gözenekli dizaýn, daş-töweregindäki ýumşak dokumalaryň durkuny täzelemek üçin amatly has uly we kiçi trohanter rekonstruksiýa nokatlarynda alynýar.

4.

Anatomiki konturly femoral broşka gowşamagyny azaltmak üçin medullary boşlugyna laýyk gelýär.

Segmental protezler (XF 1501 we XF 1502)

önüm (2)

1.

Olar segmental dizaýn, ygtybarly gulplama we ýönekeý kombinasiýa bilen häsiýetlendirilýär.

2.

Uzyn süňkleriň orta bölegindäki ownuk çişler, mysal üçin metastatiki rak üçin görkezilýär.

3.

Bilelikdäki protezleriň dürli ölçegleri näsaglaryň dürli şertlerine görä düzülýär.

4.

Specialörite hadysalaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak we protez bilen adam süňküniň arasyndaky berkitme täsirini gowulandyrmak üçin polat plastinka bilen ulanylyp bilner.

Toplumlaýyn dyz protezleri (XR P01)

önüm (3)

1.

Femoral gapdal ýaýyň fiziologiki egriligi, süňk sementiniň birmeňzeş galyňlygyny üpjün edip, adam süňk morfologiýasyna ýakyn.

2.

Adamyň tebigy dyz bogunlarynyň çeýe we aýlanma funksiýasyna eýedir, gyjyndyrmanyň momentini ýeňilleşdirýär we protez we süňkleri bitewi berkitme edýär.

3.

Femoral we tibial platonyň kontakt bölekleriniň birleşýän ýeri, könelmegi azaltmak we bilelikdäki hyzmat möhletini uzaltmak üçin könelişme garşy Co-Cr-Mo ergininiň we aşa ýokary molekulýar agramly polietileniň press-laýyk kombinasiýasy bilen bezelendir.

Toplumlaýyn dyz protezleri (XR P02)

önüm (5)

1.

Dyz bogunynyň tibial ýerinde çişler ýa-da çişirilen döwükler üçin görkezilýär.Dürli ölçegler we aýratynlyklar hassalaryň dürli şertlerine we süňk aýratynlyklaryna görä düzülip bilner.

2.

Femoral gemikondylar dizaýny has köp süňk saklaýar.

3.

Alty deşikli tibial tarelka we süňk gornuş dizaýny, patellar bagynyň täzeden gurulmagyna amatlydyr.

Çanak ulgamy (JX 5101)

önüm (6)

1.

Dürli ölçegli bogun protezleri hassalaryň dürli şertlerine görä düzülip bilner.

2.

Dürli ululykdaky garnituralary ýygnamak, içerki burçy sazlamagy aňsatlaşdyrýar.

3.

Dürli zolaklardaky lezýonlar üçin iliak lýuboý we sakral tarelka üpjün edilip bilner we asmanyň ultra radius dizaýny operasiýadan soňky ýerleşiş töwekgelçiligini azaldar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň