sahypa_banner

Bölekleýin dyz protezleri - XU Bölekleýin dyz artroplastikasy

Bölekleýin dyz protezleri - XU Bölekleýin dyz artroplastikasy

Gysga düşündiriş:

UKA täze, tehnologiki taýdan ýetişen, minimal invaziv görnüşli bilelikdäki operasiýa görnüşidir, bir taraplaýyn artikulýar kıkyrdagy we meniskusy emeli birkemsiz dyz protezine çalyşýar, şol bir wagtyň özünde adaty artikulýar kıkyrtyk ýüzlerini we adaty artikulýar baglanyşyklaryny we beýleki dokumalaryny gorap saklaýar.Diziň umumy çalyşmagy bilen deňeşdirilende, az täsir edýär we täzeden gözden geçirmek aňsat;Näsag operasiýadan soňky adaty funksiýa bilen has çalt dikelýär.Unicondylar indi dyzlary goramak operasiýasy üçin bejeriş meýilnamasynyň möhüm bölegine öwrüldi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1.

Anatomiki konturly dizaýn hassanyň süňk gurluşyna gaty laýyk gelýär.

2.

Femuryň köp radiusy bolan egriler hassalar üçin operasiýadan soňky has gowy duýgulary üpjün edýär

3.

Giňeldilen yzky kondilleriň üstü has gowy yza gaýdyp hereket edýär we ýokary çeýeligiň durnuklylygyny ýokarlandyrýar.

4.

Pes çäklendirilen artikulýar üst, dyzyň has erkin hereket etmegi üçin dyz hereketini az derejede çäklendirýär.

5.

Tibial lýuboýyň aşagyndaky üç sany sütün protez üçin durnukly ýerleşdiriş platformasyny üpjün edýär we hirurgiki amallary ýönekeýleşdirýär.

6.

Protezleriň has köp spesifikasiýasy hassalaryň arasyndaky üýtgeşiklikleri kanagatlandyrmak üçin elýeterlidir.

Femoral Condylar Unicompartmental DK01-iň esasy tehniki parametrleri

Bölüm (mm)

Aýratynlyklary we ölçegleri

1#

2#

3#

4#

5#

ML

15

17

19

21

23

AP

40

43

46

50

55

Tibial lýuboý DT01-iň esasy tehniki parametrleri

Bölüm (mm)

Aýratynlyklary we ölçegleri

S1 #

1#

2#

3#

4#

5#

ML

23

25

27

29

31

33

AP

40

44

46

49

52

56

Tibial DD01-iň esasy tehniki parametrleri

Bölüm (mm)

Aýratynlyklary we ölçegleri

S1 #

1#

2#

3#

4#

5#

ML

23

25

27

29

31

33

AP

37

40

44

46

49

52

önümi görkezmek

“Unicondylar” çalyşmak operasiýasy, artikulýar üstüň we gurluşlaryň köpüsini gorap, artikulýar üstüň diňe bir bölegini bölekleýin çalyşmakdyr.“Unicondylar” çalyşmagy, içerki ýumşak dokumany mümkin boldugyça az goýberýän, esasanam orta girew baglanyşyklaryny boşadýan we operasiýadan soň hassanyň has gowy düşünmegine we has tebigy hereket etmegine mümkinçilik berýän içerki operasiýa bolup durýar.Näsag köplenç operasiýa edendiklerini ýatdan çykarýar.Operatiw gan ýitgisi iň az bolup, bu amal garry näsaglar üçin gaty amatly bolýar.
Garry näsaglaryň köpüsinde gipertoniýa, süýji keseli we koronar arteriýa keseli ýaly esasy keseller bar we unicondylar çalyşmak operasiýasy az täsir edýär we operasiýadan soňky çynlakaý kynçylyklary azaldyp, az wagt alýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň