sahypa_banner

XU UKA “Ikitaraplaýyn” kliniki amaly

Recentlyakynda Demirgazyk-gündogar halkara hassahanasynyň müdiri Çengji Liao LDK XU UKA protezli iki taraplaýyn dyz osteoartritli näsag üçin “ikitaraplaýyn” birkemsiz çalyşmak operasiýasyny geçirdi we operasiýa gowy geçdi.
Näsag 10 ýyl bäri iki dyzynyň agyrysyndan ejir çekýärdi we ýöräninde agyry duýýardy.Direktor Çengji Liao degişli synaglary gutarandan soň, iki dyzynyň hem birkemsiz çalşylmaga hukugynyň bardygyny anyklady, şonuň üçin dyzyň asyl işini has köp derejede saklamak üçin iki dyz unikondylar çalyşmagy karar etdi.
Ikitaraplaýyn çalyşmak we dyzlary takyk saklamak hassanyň iki dyz agyry meselesini üstünlikli çözdi we näsag hirurgiki netijeden gaty kanagatlandy.

Düşündiriş:
Sabyrly, erkek, 60 ýaşynda

Şikaýat:
Iki ýyllyk dyz bogunlarynda agyry, soňky 2 aýda hasam agyrlaşýar.

Häzirki lukmançylyk taryhy:
Näsag 10 ýyl ozal iki dyzynda agyry, ýöräninde agyry, çep dyz birneme agyrdy, orta tarapy has erbetdi, çeýe we uzaldyş çärelerinde ep-esli çäklendirme ýokdy, ikisiniň orta tarapy bilen ýöräniňizde agyry görnüp durdy dyzlar, agyry soňky 2 aýda köpeldi, agyz agyry dermanlarynyň täsiri gowy däldi, hassahanada bejergi almak üçin

Geçen taryh:
3 ýyl gipertoniýa.

Fiziki barlag:
Oňurganyň adaty fiziologiki egriligi, lomber oňurganyň aýlaw proseslerine basyş ýok, iki dyzyňyzyň çişmegi, aç-açan terslik deformasiýasy, iki çyzygyň kadaly çeýeligi we uzalmagy, çep dyzynyň töweregindäki basyş agyrylary (+), orta agyry bilen aç-açan, polo positiveitel patellar üweýiş synagy, negatiw ýüzýän patella synagy, otrisatel çekiş synagy, dyz hereketi: çep dyz çeýeligi 120 °, uzalma 0 °, sag dyz çeýeligi 120 °, uzalma 0 °

Kömekçi synaglar:
Öň we gapdal rentgen çep dyzyndan görkezdiçep dyz bogunlarynyň süňkleriniň gyralarynda osteofitler, interkondlar gerşi ýiti boldy, artikulýar ýüzleriň käbiri osteofitler bilen sklerotikdi we bogun meýdany birneme daraldy.

zzzxcd (1)

Sag dyzyň öň we gapdal rentgen şöhleleri görkezdiSag dyz bogunlarynyň süňkleriniň gyralarynda ýiti osteofitler, interkondlar gerşi ýitileşdi, osteofitler bilen bogun üstü sklerotikdi we bogun giňişligi daraldy.

zzzxcd (2)

Çep dyzyň magnit-rezonans tomografiýasy görkezdi:sagittal T2WI-FS, koronal T1WI T2WI-FS we transvers T2WI şekilleri: çep dyzdaky osteofitler we osteofitler, orta bogun giňişliginiň daralmagy, artikulýar kıkyrdagyň inçelmegi, tertipsizlik we bölekleýin ýokluk, bilelikdäki üstündäki ýokary signal. distal femur we proksimal tibia we proksimal tibiýada tegelek görnüşli kistiki signal.Orta we gapdal meniskusyň FS şekilleri çyzykly ýokary signal görkezdi.Medial meniskusyň yzky şahy tertipsiz şekillendirilipdir we ýokary signal gyrada uzalypdyr.Öňki haç bölegi FS şekil signalynyň ýokarlanmagy bilen galyňlaşdyryldy we gapdal girew baglanyşygynyň FS şekili çyzykly ýokary signal görkezdi;yzky haçly baglanyşyk we orta girew baglanyşygy möhüm bir adaty signal görkezmedi.Bilelikdäki kapsulanyň suwuklyk bilen doldurylandygy we karkulyň kistiki görnüşi göründi.Peripatellar ýumşak dokumasynyň FS şekilleri we infrapatellar ýag ýassygy birmeňzeş birmeňzeş ýokary signal görkezdi.

Sag dyzyň magnit-rezonansy görkezildi: sagittal T2WI-FS, koronal T1WI T2WI-FS we transvers T2WI şekilleri: sag dyzyň ähli süňkleriniň osteofitleri, bogun giňişliginiň daralmagy, artikulýar kıkyrdagyň inçelmegi, tertipsizlik, bölekleýin ýokluk we bogun astynda ýokary signal. FS şekillerindäki distal femuryň we proksimal tibiýanyň üstü.Medial we gapdal meniskusyň FS şekilleri çyzykly ýokary signal görkezýärdi, medial meniskus tertipsiz görnüşde we daşardan üýtgedilipdir.Öňki we yzky haç baglanyşyklary tertipsiz morfologiýa eýe bolup, FS şekilinde birmeňzeş ýokary signal görkezýärdi, orta we gapdal girew baglanyşyklary bolsa möhüm bir adaty signal görkezmeýärdi.Bilelikdäki kapsulada tertipsiz suwuklyk ýygnamak signaly göründi.Peripatellar ýumşak dokumasynyň we subpatellar ýag ýassygynyň FS şekili birmeňzeş birmeňzeş ýokary signal görkezdi.

Iki böwregiň öň rentgen şöhlesi görkezildi:Süňkleriň dykyzlygy we iki bogun süňkleriniň morfologiýasy adaty däldi we bogun giňişligi açyk görkezdi, giňelmedi ýa-da daralmady, takyk döwük ýa-da süňkleriň ýok edilmeginiň alamatlary görünmedi.Daş-töweregindäki ýumşak dokumalarda hiç hili bidüzgünçilik ýokdy.

Kliniki diagnoz:

1. Iki dyzyň osteoartrit

2. Gipertoniýa

Operasiýadan soňky:

zzzxcd (3) zzzxcd (4)

zzzxcd (5) zzzxcd (6)

zzzxcd (7)

XU UKA

zzzxcd (8)

LIAO Çengji

Baş lukman, ortopediki hirurgiýa bölümi, demirgazyk-gündogar halkara hassahanasy
Süňk we bilelikdäki we revmatizm komitetiniň ýaş agzasy
Hytaý reabilitasiýa lukmançylygy jemgyýeti,
Liaoning lukmançylyk birleşiginiň trawmatologiýa bölüminiň ilkinji komitetiniň agzasy,
Liaoning welaýat osteoporoz hünär komitetiniň agzasy.

 


Iş wagty: Aprel-19-2023