sahypa_banner

Çanak keselini bejermek üçin LDK “omöriteleşdirilen pelvis” protezi

Recentlyakynda, Nançang uniwersitetiniň ilkinji dahylly hassahanasynyň süňk we ýumşak dokuma onkologiýasy bölüminiň müdiri Liu Hucheng, LDK ýöriteleşdirilen çanak protezleri bilen “çanak çişiniň rezeksiýasy + sakral osteotomiýa + çanak çalşygy + böwrek çalşygy + lomber pedikle nurbady içerki berkitme” işini tamamlady. we operasiýa gowy geçdi.
 
Näsag gaýtalanýan agyry we rahatsyzlyk üçin daşarky hassahana iberildi.Kalça bilen baglanyşykly barlaglary tamamlandan soň, näsaga osteo-malign zeperlenmegi teklip edildi, ýöne oňa üns bermedi, soň agyry alamatlary hasam erbetleşdi we hereketi çäklendirildi.Soňra näsag Nançang uniwersitetiniň ilkinji şahamçasynyň süňk we ýumşak dokuma onkologiýasy bölümine bejergi üçin geldi.
 
Keselhana ýerleşdirilenden we çanak süňk biopsiýasyny tamamlandan soň näsaga osteosarkoma diagnozy goýuldy.Birnäçe bölüm tarapyndan bilelikde düýpli hirurgiki meýilnama düzülenden we operasiýadan öňki taýýarlyk gutarandan soň, direktor Liu Hu Çeng topary näsag üçin “çanaklyk çiş rezeksiýasy + sakral osteotomiýa + çanak çalyşmagy + kalbyňy çalyşmak + lomber arka nurbady içerki berkitme” ýerine ýetirdi.
 
Düşündiriş:
Sabyrly, aýal, 52 ýaşynda
Şikaýat:
Çanak süňk osteosarkomasy üçin himiýa bejergisinden 3 aýdan gowrak wagt geçdi
Häzirki lukmançylyk taryhy :
Näsag 2022-10-njy ýyllarda çep aşagynda, çep aşaky böleginde, yzky tarapynda agyry we çişme bilen gaýtalanýan aşaky bel agyrysynyň we rahatsyzlygyň açyk sebäbiniň ýokdugyndan zeýrendi. buduň, göläniň çep aýagynyň yzky tarapy, çep aýagynyň aşagyndaky çişlik, uzak wagtlap durandan we ýöräninden soň agyry güýçlenýärdi we dynç alanyňda ýeňilleşip bilýärdi, şol döwürde üns berilmedi, soň bolsa agyry alamatlary köpelip başlady we ýöräp bilmedi.
MRI teklip etdi: 1) zyýanly lezýonyň döremek ähtimallygyny göz öňünde tutup, çep ili süňküniň adaty bolmadyk signaly;2) çep böwreginde az mukdarda suwuklyk.Specialörite bejergi berilmedi, indi hassany bejermek üçin hassahana ýerleşdirildi.
 
Kliniki diagnoz :
“Himiýa bejergisinden soňky myelosuppressiýa” kabul edişligi
Teklip edilýän amal “çanaklyk çişiniň rezeksiýasy + sakral osteotomiýa + çanak çalyşmagy + kalbyňy çalyşmak + lomber pedikle nurbady bilen içki berkitme”
 
Synag üçin iberilen nusgalar
bcvb (1)
Çep çanaklyk çiş barlagy üçin iberildi: şekilli süňk dokumasy, ululygy 19.5X17X9 sm, myşsa dokumasy birikdirilen, ululygy 16.5X16X3.5 sm, köp bölümli kesiş, seresaplylyk çäginden 1,5 sm uzaklykda, myşsa dokumasynda köpçülik göründi , ululygy 8X6.5X4.5 sm, çal çal-gyzyl, gaty we fokus meýdany bilen süňk dokumalarynyň arasynda gowy kesgitlenmedik.
Çep siyatiki nerw çiş: çal-gyzyl şekilli dokuma, ululygy 9.5X3X3m, kesilen ýüzünde çal-ak çal-gyzyl gaty.
Mikroskopiki taýdan, çiş tertipsiz şekilli öýjükler, açyk nukleollar, ýadro şizofreniýasyny görmek aňsat, heterotipler we köp nekroz bilen periferiýa fibrofata, transvers myşsa we nerw dokumalaryna hüjüm edip, berk lamellar paýlanyşyny görkezdi.
Patologiki diagnoz :
(Çep çanaklyk) Kliniki, şekillendiriş we taryh bilen utgaşyp, ýokary derejeli osteosarkoma (umumy görnüş) üçin himiýa terapiýasyndan soň berlen jogap bilen gabat geldi.
Huvos derejesi: II synp (ýumşak täsirli himiýa bejergisi,> 50% çiş dokumasynyň nekrozy, diri galan çiş dokumasy).
Dokumanyň seresaplyk aralygy: lezýona gatnaşygy ýokdy.
. ; IMP3 (+) ; MDM2 (+) ; P16 (+) ; S-100 (dargadylan +) ; H3.3G34W (-) ; Brahýuri (-) ; Desmin (-) ; CD68 (-)。
Hirurgiki meýilnama :
Çanak çişiniň rezeksiýasy + sakral osteotomiýa + çanak çalyşmagy + kalça çalyşmagy + lomber pedikle nurbady içerki berkitme
 
Operasiýa
bcvb (2)
bcvb (3) bcvb (4)bcvb (5) bcvb (7) bcvb (6)
Operasiýadan soňky
bcvb (8)
Hirurgyň giriş
bcvb (9)

Prof. Hucheng Liu
Nançang uniwersitetiniň ortopediki hassahanasynyň ilkinji şahamçasy
Süňk we ýumşak dokumanyň onkologiýa bölüminiň müdiri
Baş lukman, dosent, magistriň gözegçisi
 

Jiangxi lukmançylyk birleşiginiň ortopedik bölümi, süňk we ýumşak dokma çiş toparynyň müdiri
Jiangxi lukmanlar birleşiginiň ortopedik bölüminiň süňk we ýumşak dokuma çiş komitetiniň başlygynyň orunbasary


Iş wagty: 26-2023-nji aprel