sahypa_banner

Bilelikdäki hirurgiýanyň milli akademiki kongresinde içerki ilkinji tantal örtükli femoral baldagyň açylyş dabarasy

Springaz şemaly we ýagyş hemme zady ýagtylandyrýar.2023-nji ýylyň 7-nji aprelinden 9-njy apreline çenli Şanxi welaýatynyň Sian şäherinde “Hytaý lukmançylyk birleşigi 2023 milli bilelikdäki hirurgiýa konferensiýasy, Qinling bilelikdäki hirurgiýa konferensiýasy, milli ortopediki ýokanç konferensiýasy we 2-nji intellektual ortopediki konferensiýa” geçirildi.

cz (1)

Hytaý lukmançylyk birleşigi we Hytaý lukmançylyk birleşiginiň ortopedik bölümi tarapyndan gurnalan we Sian Jiaotong uniwersitetiniň ikinji şahamçasy tarapyndan gurnalan bu konferensiýa, birek-biregi ýagtylandyrmak we ylalaşygy döretmek üçin dürli görnüşlerde geçirildi. .Maslahat, bilelikdäki hirurgiýa pudagyndaky ýokary derejeli hünärmenleri we Ao Recon we HSS (Specialörite hirurgiýa hassahanasy) ýaly halkara akademiki guramalaryny ortopedikanyň täze ösüşleri we ugurlary boýunça akademiki toý ýygnamaga we çagyrmaga çagyrdy.

cz (2)cz (3)

Maslahata hormatly başlyk hökmünde Prof. DAI Kerong, Prof. QIU Guixing, Prof. WANG Kunzheng, konferensiýanyň başlygy, Prof. YANG Pei, ýerine ýetiriji başlyk hökmünde Prof. QU Tiebing, Prof. HU Yihe, Prof. CAO Li we prof. sekretar hökmünde beýleki 12 hünärmen.Okuw komitetiniň we Guramaçylyk komitetiniň agzalary hökmünde 300-den gowrak içerki belli hünärmen bardy. 

Maslahatyň açylyş dabarasynda Pekin LDK Technology Co., Ltd. “Hytaýyň material ylmy innowasiýa tantal önüm ulgamy we içerki ilkinji tantal örtükli femoral baldagyň açylyş dabarasy” geçirildi.Sian Jiaotong uniwersitetiniň ikinji dahylly hassahanasynyň we Sian Jiaotong uniwersitetiniň lukmançylyk bölüminiň bilelikdäki hirurgiýa merkeziniň müdiri we Hytaý lukmançylyk birleşiginiň ortopedik bölüminiň başlygy we başlygynyň başlygy professor Wang Kunzheng Bilelikdäki hirurgiýa topary, LDK-nyň 25 ýyllyk tehniki ýagyşyna we gözleg-agtaryş innowasiýalaryna obýektiw baha berdi.Lukmanlar we hassalar üçin has giňişleýin çalyşma çözgütleri bilen üpjün etmek.

cz (4)

cz (5)

LDK-nyň başlygy we ähli hünärmenler ilkinji içerki LDK STH tantal metaldan örtülen femoral baldagyň açylyş dabarasyny açmak üçin sahna çykdylar we bu ajaýyp pursata bilelikde şaýat boldular.

cz (6)

cz (7)

LDK STH Tantal bilen örtülen Femoral baldagy, ajaýyp tantal metal örtük interfeýsini üpjün edýän aýratyn patentlenen innowasiýa tantal örtük tehnologiýasy bilen biologiki taýdan berkidilen femoral baldakdyr.Önümiň örtük we galyplaýyş tehnologiýasy halkara buglary çökdürmek tehnologiýasy päsgelçiligini üstünlikli döwdi we tantal metalynyň biosfera howpsuzlygy has ýokary bolan fiziki emele getirmek we sepmek usulynyň ýokary tehniki kynçylygyny ýeňip geçdi.Surfaceerüsti örtük üýtgedildi we başda has gödek we has durnukly bolmagy üçin döredildi.Tekiz pürs şekilli dizaýn, süňk dokumasynyň tantal gözenek gurluşyna ösmegine amatly we uzak möhletli durnuklylygy kepillendirýän süňk göwrümini doly saklap biler.

LDK STH tantal bilen örtülen femoral baldagyň döremegi Hytaýyň ortopediki gural tehnologiýasy gözlegini we ösüşini halkara birinji derejeli derejä çykarýar, tantal metal protez pudagyndaky daşary ýurt kärhanalarynyň monopoliýasyny bozýar.

Hytaý material ylmy innowasiýa tantal önümi strategiki hyzmatdaşlyga gol çekmek

Örtük materialynyň täze görnüşi hökmünde tantal metal mehaniki häsiýetlerde, fiziki-himiki aýratynlyklarda we biokompatisiýa taýdan aýdyň artykmaçlyklara eýedir.Dalian uniwersitetiniň Zhongshan keselhanasynyň professory Zhao Dewei LDK bilen Hytaýyň material ylymlarynda tantal önümleri üçin strategiki hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi.

cz (8)

Dalian uniwersitetine degişli Zhongshan hassahanasy, Liaoning welaýatynda A milli birinji derejeli hassahanalaryň biridir.LDK-nyň abd professory Zhao Dewei, ortopediki lukmançylyk we biomedikal materiallar ylmynyň ýakyn hyzmatdaşlygy bilen, içerki gözenekli tantal önümleriniň bir topary üstünlikli işlenip düzüldi we kliniki taýdan ulanyldy,

cz (9)

Hünärmenleriň açylyş dabarasynda eden çykyşlary

Sian Jiaotong uniwersitetiniň ikinji şahamçasyndan prof. Uniwersitet, Hytaý Halk azat ediş goşunynyň umumy hassahanasynyň professory Wang Yanan, Hebeý lukmançylyk uniwersitetiniň üçünji hassahanasynyň professory Zhangan ingingze, Şanhaý Jiao Tong uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebiniň Ruijin keselhanasynyň professory Çen Saijuan we professor Wan Jian Hytaýyň lukmançylyk birleşiginden konferensiýanyň açylyş dabarasynda çykyş etdi.

Ajaýyp leksiýalar

Maslahatyň mowzugy “Akylly ortopediklerden lezzet almak”, bagryňy çalyşmak, dyz çalyşmak, kalbyňy goramak, dyzy goramak, sport lukmançylygy (dyz, egin we tirsek, kalça we topuk), ortopediki ýokançlyk, süňk we bogun çişleri, esasy we terjime lukmançylygy, akylly ortopediýa, şepagat uýasy we reabilitasiýa, esasy we terjime we beýleki dersler, akademiki alyş-çalyşlary güýçlendirmek, alyş-çalyş we akademiki, ýetişigi yzarlamak düzgün-nyzam serhedini ösdürmek.

Mundan başga-da, şol bir sahna ýaryşy we ýüz gül gülläp, hünärmenler tarapyndan taýýarlanan wakalar we çuňňur interaktiw alyş-çalyşlar bilen birlikde köp ugurly leksiýalar geçirildi. , kliniki tejribe we mugallymçylyk tejribesini paýlaşmak, akademiki çekişmeler üçin hünär platformasyny döretmek.

LDK çaý arakesmesi we stend pursady

Ortopediýa pudagyndaky hünärmenleriň we ussatlaryň bilelikdäki tagallalary bilen Hytaýda bilelikdäki hirurgiýanyň ösüşi gülläp ösýär.Bu 2023-nji ýyldaky milli bilelikdäki hirurgiýa konferensiýasy akademiki alyş-çalyş we paýlaşmak üçin platforma döretdi, bu ýerde ýurduň dürli künjeklerinden hünärmenler we alymlar tejribe alyşmak we dostlugy ösdürmek we Hytaýyň ortopediki karýerasynyň ösmegine goşant goşmak üçin Sian'a ýygnandylar. köp taraplaryň hyzmatdaşlygy.

cz (10)

cz (11) cz (13) cz (12)


Iş wagty: 20-2023-nji aprel