sahypa_banner

LDK “Çeňňek dyz” we “modully çiş dyzy” Iki taraplaýyn dyz çalyşmak

Guizhou Huaxia ortopediýa hassahanasynyň artroplastika bölüminiň müdiri Li Guişan, 11+ ýyl bäri ikitaraplaýyn dyz agyrysyndan ejir çekýän ýörite hassany gördi, bölüme girmek üçin oturgyç bilen hassahana geldi, ikisiniňem deformasiýasy dyzlary we ýöremekde uly kynçylyk.Radiografiýalarda hassanyň çep distal femuryň köne döwülmegi (sagalmazlygy), çep dyzynyň köne üýtgemegi + sag dyzyň osteoartrozy bar.Goşmaça bejergi almak üçin, dyz operasiýasyny almak umydy bilen Guizhou Huaxia ortopedik hassahanasynyň bilelikdäki hirurgiýa bölüminden kömek sorady.


Näsagyň ikitaraplaýyn dyz ýagdaýyna jogap hökmünde direktor Guişan Li topary düýpli maslahat geçirdi we operasiýanyň jikme-jikliklerini öwrendi we ahyrynda näsag üçin doly we düýpli hirurgiki meýilnama düzdi, soňra LDK “Hinged” ulanyp, “ikitaraplaýyn” dyz artroplastikasyny ýerine ýetirdi. Dyz protezleri ”we“ Modully çiş dyz protezleri ”we operasiýa gowy geçdi.


Düşündiriş: 

Sabyrly, aýal, 62 ýaşynda
 
Şikaýat:
Iki taraplaýyn dyz agyry we 11+ ýyl hereketiň çäklendirilmegi.
 
Häzirki lukmançylyk taryhy :
Näsag takmynan 11+ ýyl mundan ozal hiç hili sebäpsiz iki dyzynda agyry duýupdy we kem-kemden hereketde çäklendirilipdi (çep tarapy has agyr), ýöne şol wagt alada etmedi we yzygiderli bejergi almady.Ol taýak bilen ýöräninde, oturyp, eňňitlerden ýöräp, agyrlyk göterýän beýleki çäreleri görüp bilmedi.Çep dyzynyň üýtgemegi deformasiýa kem-kemden erbetleşdi;sag dyz kem-kemden ulalmak we çeýe öwrülişik deformasiýasy bolup, gündelik durmuşa çynlakaý täsir edipdir.
 
Geçen ýylda ýokardaky alamatlar hasam erbetleşdi we goşmaça bejergi üçin ýerli keselhana ýerleşdirildi we stasionar dyz operasiýasyny sorady.
 
Geçen taryh:
13+ ýyl ozal çep dyzyndan trawmatiki şikes deformasiýa we agyry we çäkli işjeňlige sebäp bolupdy we öz-özüni bejermekden soň çep dyzyň deformasiýasy, agyry we işjeňligi gowulaşdy;13+ ýaşynda ýerli hassahanada çep dyzynyň erkin bedenini aýyrdy we kliniki taýdan bejerildi;8+ ýyllap, resmi bejergisiz aralyk gara tabakda taryhy bardy. 
 
Specialöriteleşdirilen synaglar:
Oňurgara fiziologiki egriligi çuňlaşdy, lumbosakral sebitde basyş agyry we urgy agyry ýokdy we lomber oňurga hemme taraplaýyn hereket edýärdi.
 
Çep aşaky aşaky sag aşaky aşaky bölekden takmynan 6.0 sm;sag dyz ulaldy we çeýe deformasiýa (takmynan 30 °);çep bud dyzynyň golaýynda pseudo-artikulýar ýerleşdirildi;deriniň reňki we iki dyzynyň temperaturasy kadalydy;Çep dyzyň öň tarapynda takmynan 8.0 sm uzynlykdaky köne hirurgiki yzlar göründi we gowy bejerildi.
 
Iki dyzynyň hem ep-esli peripatellar we orta we gapdal dyz boşlugynyň basyşy, ýüzýän patella synagy (-), sag çekiş synagy (-), çep çekiş synagy (adaty gözden geçirip bolmaýar), gapdal stres synagy (+), MakSwiniýiň alamaty ( +), patellar üweýiş synagy (+), sag sag aýagy ýokarlandyrmak synagy, çep göni aýagy ýokarlandyrmak synagy geçirilip bilinmedi;sag dyzyň hereketi çäklidi: sag dyzyň uzalmagy -5 °;sag dyz çeýeligi takmynan 70 °;sag dyz içerki aýlanma 5 ° töweregi, daşarky aýlanma 5 ° töweregi.
 
Çep dyzyň uzalmagy, çeýeligi, içki aýlanmagy we daşarky aýlanmagy;aşaky agzalaryň distal böleginde gowy duýgy we gan akmagy;sag aşaky agzadaky adaty myşsa äheňi;Çep aşaky agzadaky myşsa tonusyny adaty ölçäp bolmaýardy;dorsalis pedis arteriýasynyň ikitaraplaýyn gowy pulsasiýasy.
 
Kömekçi synaglar:
1, Iki taraplaýyn dyz osteoartrozy
2, Distal çep femuryň köne döwülmegi (bejeriş däl)
3, Çep dyz bogunynyň köne ýerleşişi
4, Aşgazan-içege ganamagy?

Operasiýa
1123 (1) 1123 (5) 1123 (4) 1123 (3) 1123 (2)
Operasiýadan soňky
1123 (6) 1123 (8) 1123 (7)
Hirurgyň giriş
1123 (9)
Guishan LI
Guizhou Huaxia ortopediki hassahanasynyň bilelikdäki hirurgiýa müdiri
91-nji PLA hassahanasynyň ortopediýa bölüminiň öňki müdiri
Magistr derejesi, baş lukman
Guizhou reabilitasiýa lukmançylyk birleşiginiň trawma we abatlaýyş üçünji hünär komitetiniň hemişelik agzasy;
Guýang şäheriniň lukmançylyk heläkçiligine tehniki baha beriş hünärmen howuzynyň agzasy
Hünärler:emeli bilelikdäki çalyşma hirurgiýasy we täzeden serediş operasiýasy, sport lukmançylygy (artroskopiki hirurgiýa), oňurga şikeslerini hirurgiki bejermek, ekstremitleriň çylşyrymly döwükleri, ýumşak dokumanyň kemçilikleri we ekstremal deformasiýalary düzetmek we ş.m. Femoral kelläniň diagnozy we bejergisi barada aýratyn düşünjesi bar. nekroz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Iş wagty: Maý-09-2023