sahypa_banner

LDK “Iki hereketli kalça”, “Tantalum bagry” “Uniwers” ​​Henanda ilkinji çykyş

2023-nji ýylyň 5-nji maýynda Henan lukmançylyk birleşiginiň ortopedik bölüminiň 26-njy akademiki ýygnagy Çengjou şäherinde üstünlikli geçirildi, ortopedik hirurglar we welaýatyň dürli künjeklerinden alymlar we alymlar ortopediýa pudagyndaky soňky ösüşleri we tehnologiýalary ara alyp maslahatlaşmak üçin ýygnandylar. .

fbh (1)

fbh (2)

Maslahat 1000-den gowrak agzany hasaba aldy we 1600-den gowrak tabşyryk aldy we taryhy rekordy täzeledi.Maslahatda ortopediýanyň ösmegine we akademiki ülňüleriň ýokarlanmagyna gönükdirilen birnäçe çäreler geçirildi.Henan welaýatynda 10,000-den gowrak ortopedik hirurg bar, ýurduň ilatynyň 1/10 böleginiň skelet saglygynyň mukaddes wezipesi.

“Akyl we innowasiýa” mowzugy bilen gurultaýa Hytaýyň ortopediýa pudagynda görnükli täsiri bolan akademik Zhangan ingingze we Wan Kunzheng ýolbaşçylyk etdi we leksiýa bermek üçin 30-dan gowrak içerki ortopediki saýlama topary ýygnady.Oňurgaly forum, bilelikdäki forum, trawma forumy, süňk keseli we süňk çiş forumy, minimal invaziv ortopediki forum we ortopediýa tehnologiýasy we ortopediýa pudagyndaky serhet meselelerini alyşmak we ara alyp maslahatlaşmak üçin tizleşdirilen bejeriş forumy, soňky ýyllarda içerde we daşary ýurtlarda ortopediýa pudagynda gazanylan soňky gözleg netijelerine we kliniki ösüşe ünsi jemlemek we ýurtda we daşary ýurtlarda ortopediýa pudagynda täze tehnologiýalary, täze düşünjeleri we gyzgyn we kyn meseleleri ara alyp maslahatlaşmak we doly alyşmak.

fbh (3)

LDK hemra ýygnagy kliniki üçin köp taraply çözgütleri hödürleýär

Bilelikdäki sessiýada içerki we daşary ýurtlardan 400-den gowrak ortopedik hirurg ýygnanyp, bogunlar pudagyndaky soňky gazananlary, innowasiýa tehnologiýalaryny we kliniki gyzgyn meseleleri ara alyp maslahatlaşmak we paýlaşmak üçin ýygnandy.LDK “Näsaglaryň kanagatlanmagyna ünsi jemläň - goşa hereketiň jemi Hip we Unicondylar dyzynyň kliniki tejribesi” mowzugy bilen ilkinji emeli hemra sessiýasyny üstünlikli geçirdi.

fbh (4)

fbh (5)

Emeli hemra ýygnagy Henan welaýatynyň Luoýang ortopedik hassahanasynyň (Zhengzhouou şäherçesi) prezidenti Sun ongongýangy Henan welaýatynyň Üçünji halk hassahanasynyň başlygy we professor Şa Yuu “Emeli bagry çalyşmagyň indiki şemaly - Bionik goşa hereket LDK bilelikdäki çalyşma çözgütleriniň doly toplumyny tomaşaçylara görkezmek üçin bilelikdäki we “Unicondylar çalyşmagyň möhüm däl garşylyklary”.

fbh (6)

fbh (7)

Professor Sun ongongýan, LDK Ethereal Dual Mobility Total Hip Ulgamyny buýsanç bilen hödürledi we muskul diskineziýasy bilen kesellän näsaglaryň keselini çözmek üçin ýörite döredilendigini we ýerleşmek howpunyň “nol” aýratynlygynyň bardygyny aýtdy.

“Ethereal Dual Mobility Total Hip” ulgamy, bioniki herekete ýetmek üçin asyl adam bagrynyň fiziologiki funksiýasyna meňzeýän iki hereketli interfeýsi bar.Jübüt kelläniň ygtybarly hereketi has uly hereket bilen fiziologiki işjeňlik derejesine dikeldilip bilner.Asetabulýar astar we top kellesi uly diametrli femoral kellesini emele getirip, bilelikdäki işleriň durnuklylygyny netijeli ýokarlandyryp, ýeriň daşlaşmak howpuny peseldip biler.Daşarky käsäniň içki ýüzi ýokary derejede ýalpyldawuk we asetabulýar lineriň daşky ýüzi aýna tekiz, ikisiniň arasynda ýüzbe-ýüz hereket edip boljak birleşýän ýeri bolup, könelişigiň ep-esli peselmegine sebäp bolýar.Nurbatlar deslapky berkitmäniň öňüni almak we oňat başlangyç durnuklylygy üpjün etmek üçin medullary käsä ýerleşdirilip bilner.

Mundan başga-da, kliniki şertlere laýyklykda şahsy çalyşma zerurlyklaryny üpjün etmek, bagryňy çalyşmak üçin çeýe wariantlary hödürlemek we hip hassalary üçin has giňişleýin we amatly çözgüt hödürlemek üçin asetabulýar käseleriň, metal çyzyklaryň, asetabulýar linerleriň we femoral kelleleriň dürli gabat gelýän kombinasiýalary bar. .

“Unicondylar” çalyşmak, zerur däl kontrendikasiýa XU düzediş platformasy, dyz saklaýan çalyşma usuly

fbh (8)

Prof. Şa Yuu, LDK XU unicondylar hirurgiki tehnikasynyň nukdaýnazaryndan unicondylar çalyşmagyň hirurgiki usulyna ünsi jemledi we köne abatlamagyň tehniki nokatlaryndan köne ýumşak dokuma balansyna “unicondylar” çalyşmagy “toý” getirdi.

LDK XU unicondylar, kesgitlenen platformanyň artykmaçlyklaryna esaslanyp işlenip düzülen birkemsiz protezdir, dizaýn düşünjesi skelet anatomiýasyna has laýyk gelýär.Artykmaç düzediş sebäpli ýüze çykýan we gapdal OA ýüze çykmagynyň öňüni alyp biler, pes protez çäklendirmesi hassanyň operasiýadan soňky işini gowulandyrýar, goşmaça stres sebäpli protez gowşamagynyň öňüni alýar, tibial berkitmäniň ygtybarly platforma protezini berkitmek mehanizmi proteziň we süňk interfeýsiniň berkligini üpjün edýär. , has oňat ýerleşmek patellany has amatly edýär we berk spacer gulplamak usuly könelmegi we ýyrtylmagyny netijeli azaldar.

fbh (9)

fbh (10)

Bu konferensiýa ortopediýa pudagyndaky hünärmenler üçin seýrek duş gelýän akademiki waka we lukmançylyk alyş-çalyşlaryny we akademiki hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin möhüm platforma.Ortopediki lukmançylygyň söwda markasy bilen meşgullanýan jenap Bone, esasy konferensiýa, trawma, oňurga we bogun ýaly bäş ýeri ýazga aldy.Bu konferensiýanyň üsti bilen ortopediýa pudagyndaky hünärmenler has köp düşünje we gazanç gazanyp, ortopedikanyň ösüşine we ösüşine has köp goşant goşup bilerler diýip hasaplanýar.

LDK

Ethereal goşa hereketiň jemi hip ulgamy

fbh (11) fbh (12)


Iş wagty: 26-2023-nji maý